ทัวร์อียิปต์บินเชียงใหม่ ทัวร์อียิปต์บินเชียงใหม่

ทัวร์อียิปต์บินเชียงใหม่ เที่ยวส่วนตัว ปรึกษา สีสันทัวร์ บริษัททัวร์เชียงใหม่
เราคือผู้เชี่ยวชาญ ทัวร์อียิปต์ และทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก ด้วยความเอาใจใส่ในงานบริการ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน

สอบถามโปรโมชั่น ทัวร์อียิปต์บินเชียงใหม่

แชร์โฟสนี้

แผนการเดินทาง ทัวร์อียิปต์บินเชียงใหม่ 075-9060 ทัวร์อียิปต์ Grand Egypt 6 Days

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – ไคโร

21.30 น.     คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรต แอร์ไลน์ ชั้น 4 ROW พร้อมเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่ 2
ไคโร

01.05 น.     ออกเดินทางสู่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบิน เอมิเรต แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 385

05.00 น.     ถึงสนามบินดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง

08.10 น.     ออกเดินทางต่อสู่ไคโร โดย สายการบินเอมิเรต แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 927

10.25 น.     เดินทางถึงกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปวัตถุโบราณมากมายที่สุดในอียิปต์ สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในพิพิธภัณฑ์นี้คือ ที่เก็บพระมหาสมบัติของฟาโรห์ตุตันคาเมน ชมโลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำที่ใช้สำหรับสวมลงบนร่างมัมมี่ของพระองค์ และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม รถศึกและเก้าอี้ทองคำ

จากนั้น นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ด้านความเจริญรุ่งเรืองของชาวอียิปต์ The National Museum of Egyptian Civilization ซึ่งรวบรวมเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองของชาวอียิปต์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนำท่าน ชมมัมมี่ของ ฟาโรห์และของราชินี ซึ่งปกครองอียิปต์ในยุคโบราณ ซึ่งเป็นมัมมี่ของฟาโรห์ต่าง ๆ จัดแสดงอยู่ภายในโลงแก้วรักษาความชื้นไม่ให้ซากเน่าเปื่อย และมัมมี่ร่างที่น่าสนใจที่สุดคือมัมมี่ของฟาโรห์รามเซสที่ 2 มหาราช

ค่ำ     รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคารบัวขาว

จากนั้น นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Sheraton Cairo หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
ไคโร - ซัคคารา – เมมฟิส - กีซ่า

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณ ซัคคาร่า (Sakkara) ชมพีรามิดขั้นบันได (Step Pyramid) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของพีรามิดในยุคต่อมา

นำคณะเดินทางต่อไป เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี นำชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอะลาบาสเตอร์ของ ฟาโรห์รามเซสที่ 2 ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยม

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะเดินทางสู่ที่ราบกีซา ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ ซึ่งชาวอียิปต์โบราณถือว่าเป็นดินแดนที่ชาวอียิปต์โบราณจะใช้ชีวิตหลังความตาย นำท่านชม “มหาพีรามิด” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณซึ่งเป็นแห่งเดียวในโลกที่ยังหลงเหลืออยู่และคงสภาพอยู่อย่างเกือบสมบูรณ์ เป็นที่ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30 ปี โดยใช้ก้อนหินซึ่งหนักก้อนละ สองตันครึ่ง มากกว่าสองล้านสามแสนก้อน นำท่านขี่อูฐ จากบริเวณ จุดชมวิว จากนั้นนำท่านไปชม “สฟิงซ์” ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็น พระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต และ VALLEY TEMPLE

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บัวขาว

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ Hyatt Cairo West หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
ไคโร - อเล็กซานเดรีย

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำคณะเดินทางไปเมืองอเล็กซานเดรียซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ นำท่านชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลางที่เป็นสุสานเก็บรักษาและทำมัมมี่ของพวกโรมันในอดีตที่มีมัมมี่มากกว่า 50,000 ร่าง ผ่านชมเสาปอมปีย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร

จากนั้น นำท่านชม โรงละครโรมันกลางแจ้ง ที่มีอายุกว่า 2,000  ปี เป็นอัฒจรรย์สูง 12 ชั้น (Roman Amphitheatre) หนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่จักรวรรดิโรมันทิ้งไว้ในช่วงศตวรรษที่ 2

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Fish Market

จากนั้น นำชมป้อม QAIT BAY ซึ่งป้อมปราการนี้ ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของประภาคารฟารอส อันเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นราว 280 ปีก่อนคริสตกาล ในรัชสมัยของปโตเลมีที่ 2 มีความสูงกว่า 135 เมตร ปัจจุบันถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ แห่งราชนาวี

นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงไคโร

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ Hyatt Cairo West หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
ไคโร - ฟายุม - กรุงเทพฯ

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ออกเดินทางโดยโค้ชมุ่งหน้าสู่ ทะเลทราย FAYOUM OASIS (เดินทาง 2 ชั่วโมง)

นำท่านเปลี่ยนรถเป็น 4WD พร้อมคนขับที่มีประสบการณ์ (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) 1 คัน / 6 ท่าน ท่านจะได้สนุกสนานและตื่นเต้นเร้าใจ พร้อมสัมผัสกับประสบการณ์นั่งรถตะลุยไปบนทะเลทราย นำท่านชมแหล่งน้ำตกกลางทะเลทราย Wadi El Rayan Waterfalls และทะเลสาบ Magic Lake ชมซากวาฬ Whale Fossils และฟอสซิสของ​ไดโนเสาร์​ที่อาศัยในทะเล

ออกเดินทางกลับสู่ไคโร

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น ออกเดินทางกลับสู่ไคโร

นำท่านไปช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ ตลาดข่านเอลคาลีลี ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่าง ๆ ที่ทำจากหนังอูฐ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกต่างๆ

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สบาย สบาย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน ไคโร

วันที่ 6
กรุงเทพฯ

00.40 น.     ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอมิเรต แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 926

06.10 น.     ถึงสนามบินดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง

09.30 น.     ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินเอมิเรต แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 372

18.40 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ